วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

สื่อมัลติมีเดีย1. ความหมาย

สื่อมัลติมีเดียหมายถึง การนำสิ่งหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหาและในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกันเพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน์

2. ลักษณะเฉพาะ

- สารสนเทศ-เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้สร้าางได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ โดยอาจจะนำเสนอในลักษณะทางตรงและทางอ้อมก็ได้
- ควมแตกต่างระหว่างบุคคล-ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งจากบุคลลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ คือลักษณะสำคัญของสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เรียนเกิดการตอบโต้ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในส่วนของการสน้างความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เนื้อหาของกิจกรรมนั้นๆ
- ผลการตอบรับทันที

3. คุณสมบัติ


- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามทศักยภาพ ตามความคิดและความสะดวก
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ผู้สอนสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อฝึกฝนและเพื่อสอนการแก้ปัญหาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้
- สนับสนุนการเรียนที่ไม่จำกัดแต่ในห้องเรียน อาจเรรียนรูได้จาก ที่บ้าน ห้องสมุด หรือสภาพทดลอง
- ใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับอายุ และระดับความรูและที่สำคัฯเหมาะกับผู้เรียน

4.สภาพที่เหมาะสมกับการใช้สื่อ

- การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เสมือนจริง
- การเรียนรู้ที่ผูเรียนสามารถสัมผัสได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์
- ต้องการอธิบายรายละเอียดของข้อมูล เช่นการจำลองหุ่นเพื่อศึกษาอวัยวะต่างๆ
- สถานการณ์ที่ผู้เรียนนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน


5. ข้อบ่งใช้


- ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น
- ใช้เพื่อเชื่อมโยง
- ใช้ในการสร้างบทเรียน

6. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

- สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการและความสะดวกของตนเอง สามารถสร้างสถานการณ์จำลอง จำลองประสบการณ์ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สื่อมัลติมีเดียช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่เรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนว่างเรียนที่บ้านห้องสมุดหรือตามสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตามเวลาที่ต้องการ
- ในปัจจุบันมีโปรแกรมช่วนสร้างบทเรียนที่ง่ายต่อการใช้งานทำให้บุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสร้างบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใช้เองได้

7. ผลที่เกิดกับผู้ใช้สื่อ

- ผู้สอนสามาถใช่สื่อมัลติมีเดยเพื่อนสอนเนื้อหาใหม่ เพื่อการฝึกฝน เพื่อเสนอสถานการณ์จำลองและเพื่อสอนการคิดแก้ปัญหาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เป็นประการสำคัญ รูปแบบต่างๆดังกล่าวนี้ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และรูปแบบการคิดหาคำตอบ
- เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนให้เราสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียกับผู้เรียนได้ทึกระดับและความรู้ หลักสำคัญอยู่ที่การออกแบบให้เหมาะกับผู้เรียน
- สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ นอกจากจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าใในการลงทุนของโรงเรียนหรือหน่วยงานแล้วความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย ยังช่วยส่งเสริมให้การใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นๆ


8. บอกจุดเด่น - จุดด้อยของสื่อ

จุดเด่น

- ปลอดภัย
- ให้รายละเอียดที่กว้างขว้าง จัดเตรียมให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาสถานที่ที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
- โอกาสในการค้นหา ความเป็นจริงเสมือนยินยอมให้ผู้เรียนทดลองกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์จำลอง

จุดด้อย

- ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ราคาแพง
- ยุ่งยากซับซ้อน เทคโนโลยียุ่งนากซับซ้อนไม่เหมาะสมให้ยืมไช้ในห้องเรียน
- หัวข้อจำกัด ในโลกปัจจุบันนี้มีโปรแกรม ที่เป็นไปได้จริงจำนวนจำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น